Category: Мерна и лабораториска опрема

SUPERLAB – Лаб.опрема

www.super-lab.com SUPERLAB во својот програм има најделикантна опрема која се користи во разни типови на лаборатории.  Од тенкослојна, течна и гасна хроматографија преку атомска и инфрацрвена спектроскопија до специјализирани инструменти за процесна аналитичка техника. Покрај инструментите, во својот програм се вклучени…

ENVITEC – Алкохолиметри

www.envitec.com EnviteC повеќе од 20 години развива и произведува високо специјализирани медицински помагала-сензори за здравствената заштита. Седиштето на компанијата е во Висмар (Северна Германија). EnviteC портфолио вклучува медицински производи, индустриски сензори и монитори, алкохометри…