Мерна и лабораториска опрема

EnviteC повеќе од 20 години развива и произведува високо специјализирани медицински помагала-сензори за здравствената заштита. Седиштето на компанијата е во Висмар (Северна Германија). EnviteC портфолио вклучува медицински производи, индустриски сензори и монитори, алкохометри…SUPERLAB во својот програм има најделикантна опрема која се користи во разни типови на лаборатории.  Од тенкослојна, течна и гасна хроматографија преку атомска и инфрацрвена спектроскопија до специјализирани инструменти за процесна аналитичка техника. Покрај инструментите, во својот програм се вклучени и сите помошни лабораториски апарати кои се неопходни во процесот на подготовка на примерокот и адаптација на тест-материјалот за анализа со насочена техника. Главен партнер е компанијата Perkin Elmer која е водечка во научниот свет. Точност, прецизност и флексибилност на инструментите Perkin Elmer овозможуваат нивна употреба во анализа и обезбедување квалитет на храна, тестирање на контаминација на вода за пиење, откривање на нечистотиите во фармацевтската и петрохемиската индустрија, како и во сите други лаборатории, кои ги исполнуваат предизвиците на различните апликации.

AVIO 200
Lambda