Медицински потрошен материјал

ХИПОМЕД е запишан во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала под бр. 15-1975/1.

ЕКГ ХАРТИЈА

ЕКГ КАБЛИ И ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ

НАЗАЛЕН ОКСИГЕНСКИ СЕТ